Pravidla soutěže o Crossover legíny

 1. Pořadatel Soutěže. Společnost UTOPY Fashion s.r.o.. se sídlem náměstí Douhá 730/35 Praha , 110 00 Praha , IČO 05864569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 272128(dále jen „Pořadatel“ nebo „UTOPY“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž na účtu Instagramu @utpystore (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 26. 9. 2018 do 15. 12. 2018 (dále jen „Doba soutěže“).
 3. Soutěžící. Soutěže se účastní každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), 
 4. Princip Soutěže. Úkolem soutěžícího je dát sledovat účet @utopystore na Instagramu a dát k příslušnému soutěžnímu příspěvku "Like",  Ze všech soutěžících, kteří splnili oba parametry bude vybrán výherce (dále jen „Výherce“). Výběr je založen na náhodném výběru ze všech Soutěžících. 
 5. Výhra. Výhrou jsou jedny crossover legíny dle vlastního výběru z dostupných velikostí na eshopu UTOPY store (dále jen „Výhra“).
 6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce informovat o výhře přes soukromou zprávu na Instagramu či Facebooku, nejpozději do 10 dnů od ukončení soutěže. S Výhercem se následně dohodne na způsobu předání Výhry. Standardní způsob předání výhry je odeslání výhry poštou na kontaktní adresu Výherce. Výherce je povinen poskytnou fotku s výhrou. Tato fotku může být dále použita k další propagaci na sociálních sítích a webu společnosti.
 7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 9. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat do 10 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 10. Souhlas Soutěžícího. Vstupem do soutěže (Sledovat a Like) vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho uživatelské jméno na Instagramu a Facebooku, případně další údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.utopystore.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 11. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře, za doručení e-mailové zprávy dle čl. 7 těchto Pravidel ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 13. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.utopystore.cz
 14. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.utopystore.cz
 15. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 26. 9. 2018.